Συμβατικοί Όροι


1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η μεταφορά, συσκευασία, αποθήκευση και παράδοση των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ που αναγράφονται αριθμητικά στο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ που φέρει τα στοιχεία ΠΕΛΑΤΗ, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

2. ΧΡΕΩΣΗ
Η ακριβής μηνιαία χρέωση του ΠΕΛΑΤΗ για την αποθήκευση θα προκύπτει από την ογκομέτρηση των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ στο χώρο αποθήκευσης επί τη βάσει της Προσφοράς ή του Τιμοκαταλόγου της Εταιρείας που είναι ανηρτημένος εδώ.

Η καταβολή της χρέωσης αποθήκευσης για τον πρώτο μήνα θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερων από την παραλαβή των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. Η καταβολή της χρέωσης αποθήκευσης θα πραγματοποιείται ανά μήνα εντός πέντε (5) ημερών από την παρέλευση της Μηνιαίας Επετείου, σύμφωνα με τον όρο 5.2 υπό τον τίτλο Ορισμοί.
  • με μηναία χρέωση χρεωστικής ή/και πιστωτικής κάρτας του ΠΕΛΑΤΗ μέσο του συστήματος ασφαλούς online πληρωμών stripe.com και Viva Payment Services SA.
  • με πάγια τραπεζική εντολή.
  • με κατάθεση στον υπ'αρ. GR96 0172 0490 0050 4909 9400 886 τραπεζικό λογαριασμό της SPACEHERO στην Τράπεζα Πειραιώς.
Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς αποτελούν διακριτή δαπάνη που καταβάλλονται στον Μεταφορέα κατά την παραλαβή των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.

3. ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • Basic : Κάλυψη για την Αποκατάσταση απώλειας ή βλάβης των Αντικειμένων για 1€/kg – Δωρεάν
  • Silver : Κάλυψη για την Αποκατάσταση απώλειας ή βλάβης των Αντικειμένων για έως €500 - €7.50/μήνα
  • Gold : Κάλυψη για την Αποκατάσταση απώλειας ή βλάβης των Αντικειμένων για έως €1000 – €14/μήνα

Τιμές πλέον ΦΠΑ.

4. ΑΠΟΔΟΧΗ
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας οι οποίοι βρίσκονται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.spacehero.gr/privacy. Οι Γενικοί Όροι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης και έχουν ως κάτωθι:

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
5.1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία «SPACEHERO ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ» (εφεξής η «SPACEHERO») υπόκεινται στους παρόντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της Προσφοράς, της Σύμβασης και του Δελτίου Aποστολής - Αποθήκευσης. Εξαιρούνται όσοι όροι έχουν συμφωνηθεί διαφορετικά στην αντίστοιχη αποδοχή της Προσφοράς, της Σύμβασης ή του Δελτίου Αποθήκευσης και αποτελούν έγγραφους ειδικούς όρους.

5.2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες ερμηνείες:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Τα κινητά πράγματα τα οποία η SPACEHERO συμφώνησε να παραλάβει και / ή να αποθηκεύσει σύμφωνα με τη Σύμβαση και το Δελτίο Αποστολής - Αποθήκευσης.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ: Η ημερομηνία εκάστου μηνός που αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατάρτισης της Σύμβασης ή στην επομένη αυτής αν η Σύμβαση καταρτισθεί πχ την 31 Ιανουαρίου.
ΠΕΛΑΤΗΣ: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου αποθηκεύονται ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, που περιγράφονται στην Σύμβαση και επ' ονόματι του οποίου εκδίδεται το Δελτίο Αποστολής - Αποθήκευσης και οποιοσδήποτε άλλος αντλεί δικαιώματα από αυτά.
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : Ο κατάλογος χρεώσεων που βρίσκεται ανηρτημένος στην ιστοσελίδα www.spacehero.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Η παραλαβή, συσκευασία, παλετοποίηση, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και παράδοση Αντικειμένων.
SPACEHERO: Ο όρος SPACEHERO περιλαμβάνει Διευθυντές, Διοικητικό προσωπικό, εγκαταστάσεις, υπαλλήλους και λοιπούς πράκτορες της SPACEHERO, εφόσον έχουν δράση εντός του εμπορικού σκοπού αυτής.

5.3 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Η SPACEHERO δεν παραλαμβάνει, ούτε αποθηκεύει ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ όπως όπλα, πυροβόλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά, εύφλεκτες ουσίες, χημικές ή τοξικές ουσίες, ναρκωτικά, φάρμακα, πορνογραφικό υλικό, εδώδιμα ή/και ευαλλοίωτα ή άλλα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ που υπόκεινται στις διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων ή με οιονδήποτε τρόπο είναι υποκείμενα σε αλλοίωση ή και μεταβολή των συστατικών τους ή η κυκλοφορία τους ή η κατοχή τους απαγορεύεται. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι αποθηκεύονται ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, όπως τα ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενα η SPACEHERO έχει το δικαίωμα να καταγγείλει χωρίς προμήνυση τη Σύμβαση, να διακόψει την αποθήκευση, να απομακρύνει αυτά σε οιαδήποτε τοποθεσία κρίνει αυτή πρόσφορη, να παραδώσει τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ στις Αρχές, ή να απορρίψει αυτά σε Χώρο Διαθέσης Απορριμμάτων ή Υπολειμμάτων.

5.4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η SPACEHERO διατηρεί το δικαίωμα να μετακινεί τα Αντικείμενα σε μια ή περισσότερες αποθήκες της, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη και ανεξαρτήτως αν έχει πληροφορήσει τον Πελάτη για αποθήκευση σε διαφορετικό χώρο. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για τις Υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά τη μεταφορά ή/και τη συσκευασία, τρίτες εταιρίες ή επαγγελματίες για την εκτέλεση των εργασιών των οποίων δεν διαφυλάττει το δικαίωμα παροχής οδηγιών και υποδείξεων προς αυτούς. Η SPACEHERO διατηρεί το δικαίωμα κατά την παραλαβή των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ να αρνηθεί την παραλαβή εύθραυστων ή υποκείμενων σε φθορά ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ή έργων τέχνης.

5.5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ SPACEHERO
Η υποχρέωση της SPACEHERO περιορίζεται στη διάθεση του απαιτούμενο χώρου στην αποθήκη για την αποθήκευση των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. Η SPACEHERO δεν ευθύνεται για τη μεταβολή της θερμοκρασίας καθόσον δεν υποχρεούται στην διατήρηση ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Ούτε έχει υποχρέωση κλιμακωτής εξισορρόπησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος για την αποφυγή εξωτερικών συμπυκνωμάτων νερού σε ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ που εξάγονται από χώρους χαμηλών θερμοκρασιών (tempering), ούτε έχει υποχρέωση για ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. Η SPACEHERO δεν ευθύνεται για τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της παράδοσης των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. Η SPACEHERO έχει υποχρεωση παράδοσης των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ στον ΠΕΛΑΤΗ σε τόπο που θα υποδείξει ο ΠΕΛΑΤΗΣ με προηγούμενη προμήνυση τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής 9πμ-5μμ, αρκεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ να έχει εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις. Εναλλακτικά η SPACEHERO δύναται να παραδώσει τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ στον ΠΕΛΑΤΗ στο χώρο της αποθήκης στον ίδιο τον ΠΕΛΑΤΗ ή σε μεταφορέα της επιλογής του ΠΕΛΑΤΗ. Τα έξοδα παράδοσης δύναται να πληρωθούν κατά την παραλαβή από τον ΠΕΛΆΤΗ.

5.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ
Ο Πελάτης υποχρεούται:
(α) στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής της SPACEHERO εντός των πέντε (5) ημερών από τη Μηνιαία Επέτειο κατάρτισης της Σύμβασης,

(β) σε αποδεδειγμένη έγγραφη αναφορά κατά τη στιγμή της παράδοσης προς συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ αξίας ή έργων τέχνης ή τιμαλφών ή εν γένει εύθραυστων, σε διαφορετική περίπτωση λογίζεται ότι τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ έχουν ελάχιστη ή την ειθισμένη αξία υποκείμενη σε απαξίωση ένεκα της παράδοσης για αποθήκευση.

(γ) σε αποδεδειγμένη έγγραφη αναφορά τυχόν βλαβών, ζημιών ή απώλειας των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ κατά την παράδοσή τους από τη SPACEHERO. Παραλαβή χωρίς έγγραφη αναφορά ζημιάς, βλάβης ή απώλειας συνιστά ανεπιφύλακτη παραλαβή. Παραλαβή με επιφύλαξη, χωρίς έγγραφη αναφορά ζημίας ή βλάβης λογίζεται ως ανεπιφύλακτη παραλαβή. Υπογραφή του Δελτίου Αποστολής – Παράδοσης λογίζεται ως ανεπιφύλακτη παραλαβή.

(δ) σε αποδεδειγμένη έγγραφη περιγραφή τυχόν φθορών στο χώρο ΠΕΛΑΤΗ (πχ φθορά σε τοίχους, πατώματα κτλ) κατά την παραλαβή προς μεταφορά, συσκευασία ή παράδοση των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ πριν την ολοκλήρωση της παραλαβής ή παράδοσης και την απομάκρυνση του Μεταφορέα και των βοηθών αυτού.

5.7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η SPACEHERO δεν υποχρεούται στην ασφάλιση των αποθηκευμένων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. Επίσης, η αμοιβή, εκτός αντίθετης έγγραφης ρητής συμφωνίας δεν περιλαμβάνει χρέωση για την ασφάλιση της αποθήκευσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε τη σύναψη σύμβασης ασφάλισης των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ αναλαμβάνοντας και την αντίστοιχη δαπάνη. H SPACEHERO παρέχει περιορισμένη κάλυψη για την αποκατάσταση απώλειας ή βλάβης των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ υπό ρητά προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν θα επιλέξει κάποια κάλυψη αποκατάστασης, η SPACEHERO καλύπτει 1) την απώλεια ή την καταστροφή των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ που είχαν συσκευαστεί καταλλήλως και τα οποία αλλοιώθηκαν, χαθήκαν ή κλαπήκαν όσο ήταν στην κατοχή της SPACEHERO, με μέγιστο μέχρι και 1 ευρώ ανά χιλιογραμμάριο (κιλό) συνολικά ανά χρήστη της υπηρεσίας «περιορισμένη κάλυψη». 2) Κάλυψη καταστροφής στην οικία/εγκατάσταση του χρήστη που προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια της SPACEHERO, με μέγιστο έως και 500 ευρώ συνολικά ανά χρήστη και 3) κάλυψη και/ή για ζημία σε προσωπικά υπάρχοντα που προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια της SPACEHERO με μέγιστο όριο μέχρι και 1 ευρώ ανά χιλιογραμμάριο (κιλό) συνολικά ανά χρήστη της υπηρεσίας. Η μη επιλογή κάλυψης αποκατάστασης ή η επιλογή συγκεκριμένης κάλυψης αποκατάστασης αποτελεί παραδοχή και αναγνώριση εκ μέρους του ΠΕΛΑΤΗ ότι η αξία των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ανέρχεται έως το ποσό που καλύπτει η περιορισμένη κάλυψη αποκατάστασης ή έως το ποσό που καλύπτει η συγκεκριμένη κάλυψη αποκατάστασης που επιλέγει ο ΠΕΛΑΤΗΣ. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να δηλώσει εγγράφως την αξία των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ κατά την παραλαβή τους από την SPACEHERO.
Πέραν των ανωτέρω ο ΠΕΛΑΤΗΣ δύναται με αντίστοιχη δική του χρέωση να ζητήσει κάλυψη αποκατάστασης που θα τον αποζημιώνει για το σύνολο της δηλωθείσας αξίας των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, για την περίπτωση φθοράς ή απώλειας αυτών.
Αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ προμηθευτεί κάλυψη αποκατάστασης άλλης πλην της Basic και είτε ζητήσει την παύση αυτής, είτε καταστεί υπερήμερος στην καταβολή του μηνιαίου τιμήματος για την προμήθεια της κάλυψης αποκατάστασης Silver, ή Gold, θα μεταπέσει αυτομάτως στην κάλυψη αποκατάστασης Basic. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δύναται να επανέλθει στην προτέρα κάλυψη αποκατάστασης ανά πάσα στιγμή καταβάλλοντος το τίμημα για τη κάλυψη αποκατάστασης που επιθυμεί ήτοι SILVER ή GOLD. Σημειώνεται ότι μόνο η κάλυψη Basic θα καλύπτει φθορές ή απώλεια που επήλθε πριν την καταβολή του τιμήματος για την κάλυψη αποκατάστασης SILVER ή GOLD.

5.8. ΕΥΘΥΝΕΣ
(α) Η SPACEHERO, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών της εκπλήρωσης, δεν ευθύνεται, για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημιές ή καταστροφές των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, εκτός αν αυτές οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια της. Η SPACEHERO δεν διατηρεί το δικαίωμα παροχής οδηγιών και υποδείξεων σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή εργολάβων.

(b) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΖΗΜΙΑΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ Η SPACEHERO ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SPACEHERO ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

(g) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ευθύνεται για την καταβολή της χρέωσης ακόμη κι αν τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ καταστράφηκαν από υπαιτιότητα του.

5.9. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ΧΡΕΩΣΗ της αποθήκευσης από τη SPACEHERO προς τον ΠΕΛΑΤΗ διέπονται από τον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της SPACEHERO, με την Προσφορά ή/ και τη Σύμβαση ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται τον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ καθώς και τον τελικό προσδιορισμό της μηνιαίας χρέωσης η οποία καθορίζεται κατά την ογκομέτρηση των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ στο χώρο αποθήκευσης. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενημερώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τον προσδιορισμό της χρέωσης και λογίζεται ότι έχει αποδεχθεί αυτή αν δεν προβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις προς τη SPACEHERO εντός 3 εργασίμων ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στη Σύμβαση. Η SPACEHERO έχει δικαίωμα οποτεδήποτε στην αναπροσαρμογή των τιμών του ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. Η ειδοποίηση του νέου ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστείλει η SPACEHERO στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ λογίζεται ότι έχει αποδεχθεί τον νέο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ αν δεν προβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις προς τη SPACEHERO εντός 10 εργασίμων ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στη Σύμβαση ή αν καταβάλλει τουλάχιστον άπαξη το ποσό της νέας χρέωσης.

5.10. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να εξυπηρετεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τη SPACEHERΟ, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Όλες οι οφειλές που δεν εξοφλούνται έγκαιρα, σύμφωνα με τη Σύμβαση και τους παρόντες όρους, υποβάλλονται σε επιβάρυνση του νόμιμου τόκου υπερημερίας, χωρίς καμία άλλη όχληση του ΠΕΛΑΤΗ. Η οφειλή τακτοποιείται οπωσδήποτε στο σύνολό της πριν την οριστική απομάκρυνση των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ από τις αποθήκες της SPACEHERO. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΠΕΛΑΤΗ, η SPACEHERO δικαιούται να μην παραδώσει τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ στον ΠΕΛΑΤΗ, μέχρι την οριστική τακτοποίηση της οφειλής. Σε περίπτωση παρατεταμένης και συνεχώς αυξανόμενης οφειλής του ΠΕΛΑΤΗ προς τη SPACEHERO με καθυστέρηση άνω των ενενήντα (90) ημερών, η SPACEHERO εξουσιοδοτείται με το παρόν από τον ΠΕΛΑΤΗ ρητά και ανεπιφύλακτα με εντολή ανέκκλητη που ακόμα και στις περιπτώσεις των άρθρων 224 και 726 ΑΚ να εκποιήσει τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ του ΠΕΛΑΤΗ με οποιονδήποτε κατά την ανέλεγκτη κρίση του τρόπο και με το προϊόν της εκποίησης να καλύψει την οφειλή. Στην οφειλή προστίθεται οποιοδήποτε κόστος πηγάζει από τις ενέργειες της εκποίησης (διοικητικό, διαφημιστικό κ.λ.π.). Τυχόν υπόλοιπο μετά την κάλυψη της οφειλής επιστρέφεται στον ΠΕΛΑΤΗ. Σε περίπτωση μη κάλυψης της οφειλής από το προϊόν της εκποίησης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ εξακολουθεί να ευθύνεται για την εναπομείνασα διαφορά. Η SPACEHERO διατηρεί το δικαίωμα αντί της εκποίησης να επιδιώξει την ικανοποίησή της από άλλα περιουσιακά στοιχεία του ΠΕΛΑΤΗ. H SPACEHERO διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση υπερημερίας του ΠΕΛΑΤΗ να διαβιβάσει τα στοιχεία επικοινωνίας του σε εταιρία ενημέρωσης οφειλετών καθώς και να αναθέσει/εκχωρήσει την απαίτησή της σε εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων ή/και δικηγόρο για την εκκίνηση διαδικασίας είσπραξης.

5.11. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση κάποιου δικαιώματος της SPACEHERO, που απορρέει από τους παρόντες όρους, δεν συνιστά σιωπηρή παραίτηση ή αποδυνάμωση αυτού, ούτε απαλλαγή του ΠΕΛΑΤΗ από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του. Η SPACEHERO, σε κάθε περίπτωση, δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά της οποτεδήποτε, είτε αθροιστικά είτε τμηματικά. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ήθελε κριθεί άκυρος, παράνομος και μη ενεργός, η ισχύς, η νομιμότητα και επιβολή των υπολοίπων όρων σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζεται ή βλάπτεται.

5.12. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει και εγγυάται ότι είτε είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή/και κάτοχος των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, τα οποία δεν υπόκεινται σε κανενός είδους δέσμευση, μεσεγγύηση, ενέχυρο ή κατάσχεση από τρίτους.

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται η ενημέρωση και ειδοποίησή του όπως ενδεικτικά η αποστολή παραστατικών ή και σημειωμάτων πληρωμής, οχλήσεις κτλ να πραγματοποιούνται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει. Η μη προβολή εγγράφων αντιρρήσεων εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της ηλεκτρονικής ενημέρωσης ή/και ειδοποίησης συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή Σε περίπτωση που δεν δηλώσει νέα διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας ως διεύθυνση λογίζεται η διεύθυνση που έχει αναγράψει στη Σύμβαση.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει ότι ανέγνωσε και αποδέχθηκε άπαντες του όρους της παρούσης.

Αυτή η παρούσα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 2 Απριλίου 2021.